Có 1 kết quả:

luận đàm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chuyện trò bàn bạc. Cũng nói: Đàm luận.