Có 1 kết quả:

luận chứng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái bằng cớ giúp vào sự bàn bạc.