Có 1 kết quả:

phúng khuyến

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dùng lời bóng gió khuyên răn.