Có 1 kết quả:

chư tôn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Các ngài.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Các Ngài.