Có 1 kết quả:

mưu sĩ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người giỏi tính toán xếp đặt những công việc lớn lao.