Có 1 kết quả:

mưu gian

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tính toán việc ác để hại người. Đoạn trường tân thanh có câu: » Khuyển Ưng đã dắt mưu gian, vực nàng xuống để an dưới thuyền «.