Có 1 kết quả:

mưu hại

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tính việc gây thiệt hại cho người khác về tài sản hoặc tính mạng.