Có 1 kết quả:

mưu trí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giỏi giang sáng suốt, và giỏi sắp đặt tính toán công việc.