Có 1 kết quả:

mưu sát

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sắp xếp việc giết người.