Có 1 kết quả:

mưu kế

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sự sắp đặt tính toán trước để thực hiện ý định.

Một số bài thơ có sử dụng