Có 1 kết quả:

mưu mô

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sắp đặt tính toán để thực hiện ý định. Truyện Trê Cóc có câu: » Lòng ngay chẳng dám mưu mô, lưới Thang rộng mở ơn nhờ xiết bao « — Mưu mô mưu chước. » Mưu mô dẹp loạn, kinh luân mở nền «. ( Gia huấn ca ).

Một số bài thơ có sử dụng