Có 1 kết quả:

yết cáo

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xin nghỉ ngơi. Xin được nghỉ làm việc vì bệnh tật hoặc lí do nào khác ( nói về quan lại ).