Có 1 kết quả:

yết xá

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhà khách của quan ( những người muốn yết kiến quan thì ngồi đợi ở đó ).