Có 1 kết quả:

yết kiến

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tới thăm hỏi, gặp mặt người trên.