Có 1 kết quả:

yết tuyển

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Về trình diện quan trên để được bổ nhiệm ( nói về quan lại thời xưa ).