Có 1 kết quả:

vị ngữ

1/1

vị ngữ

phồn thể

Từ điển phổ thông

vị ngữ