Có 1 kết quả:

tẩu tài

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái khả năng nhỏ bé. Tiếng tự khiêm.