Có 1 kết quả:

tẩu văn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ít được nghe tiếng. Tiếng tăm nhỏ bé.