Có 1 kết quả:

báng thư

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Thư hủy báng công kích người khác.
2. Chỉ “Sử Kí” 史記 của Tư Mã Thiên.
3. Phiếm chỉ sử truyện, tiểu thuyết... với nội dung chỉ trách hoặc hủy báng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lá thư nói điều xấu của người khác — Một tên chỉ bộ sử kí của Tư Mã Thiên đời Hán, vì bộ sử này ghi chép luôn cả những điều xấu của triều đình nhà Hán.

Một số bài thơ có sử dụng