Có 1 kết quả:

báng mộc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đời Nghiêu Vũ, cho treo tấm bảng gỗ trước triều đình, dân có điều gì chê trách nhà vua thì cứ viết vào đó. Gọi là Bảng mộc.