Có 1 kết quả:

khiêm cung

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhún mình trước người khác và tỏ ra kính trọng người khác, đó là đức độ của bậc quân tử.

Một số bài thơ có sử dụng