Có 1 kết quả:

khiêm xưng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nói về mình một cách nhún nhường.