Có 1 kết quả:

khiêm nhượng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tự hạ thấp mình xuống để nhường nhịn người khác.

Một số bài thơ có sử dụng