Có 1 kết quả:

khiêm từ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lời nói nhún nhường.