Có 1 kết quả:

khiêm tốn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Khiêm nhượng 謙讓.