Có 1 kết quả:

giảng thuyết

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nói rõ về một vấn đề cho người khác hiểu.

Một số bài thơ có sử dụng