Có 1 kết quả:

tạ trình

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nói rõ ra cho người trên biết. Truyện Trê Cóc có câu: » Lệ nghe lời nói êm lòng, bèn đưa nhau đến cửa công tạ trình «.