Có 1 kết quả:

tạ hiếu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đáp ơn người tới viếng cha mẹ chết — Cũng có nghĩa là vì đang có tang cha mẹ mà chối từ điều gì.