Có 1 kết quả:

tạ quan

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xin thôi, không làm quan nữa. Cũng như: Cáo quan, Từ quan.