Có 1 kết quả:

ta tình

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kể lể nỗi lòng. Truyện Trê Cóc có câu: » Bản nha hiệp nghị một lòng, khấu đầu lạy trước cửa công tạ tình « — Cũng có nghĩa là đáp lại lòng tốt của người khác.

Một số bài thơ có sử dụng