Có 1 kết quả:

tạ bệnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vì đau ốm mà từ chối.

Một số bài thơ có sử dụng