Có 1 kết quả:

tạ lễ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Việc cúng tế để đáp ơn trời đất thánh thần — Món quà đem đáp ơn người khác.