Có 1 kết quả:

tạ từ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nói lời chia tay. Như Tạ biệt 謝別. Đoạn trường tân thanh có câu: » Nỗi thương nói chẳng hết lời, tạ từ sinh mới sụt sùi trở ra «.