Có 1 kết quả:

trích khách

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người bị đi đày.