Có 1 kết quả:

trích thú

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bị đày ra làm lính giữ biên giới.