Có 1 kết quả:

liên ngữ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Từ ngữ buộc phải có hai tiếng đi liền nhau thì mới có nghĩa, không tách rời ra được. Từ ngữ kép.