Có 1 kết quả:

cẩn tắc vô ưu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cẩn thận thì không lo về sau.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thận trọng giữ gìn thì không phải lo lắng.

Một số bài thơ có sử dụng