Có 1 kết quả:

cẩn thận

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Không sơ suất cẩu thả. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Dã vị đích thị đại gia tề tâm, thị giá viên lí, chu toàn đắc cẩn cẩn thận thận đích” 也為的是大家齊心, 是這園里, 周全得謹謹慎慎的 (Đệ ngũ thập lục hồi) Cũng muốn cho mọi người hết lòng trông nom cái vườn đó cho được cẩn thận.
2. ☆Tương tự: “lưu tâm” 留心, “lưu ý” 留意, “tiểu tâm” 小心, “thẩm thận” 審慎, “thận trọng” 慎重.
3. ★Tương phản: “mạo thất” 冒失, “đại ý” 大意, “sơ hốt” 疏忽, “thô tâm” 粗心, “tùy ý” 隨意.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gìn giữ kĩ lưỡng, không khinh suất.

Một số bài thơ có sử dụng