Có 1 kết quả:

cẩn trọng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Gìn giữ, không dám coi thường.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gìn giữ, không dám coi thường.

Một số bài thơ có sử dụng