Có 1 kết quả:

di môn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái cửa nhỏ bên cạnh.