Có 1 kết quả:

chứng nhân

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Người làm chứng. § Cũng gọi là “bảo kiến nhân” 保見人.
2. Trên pháp luật, ngoài các người đương sự, những người thứ ba, ra trước tòa án tường thuật kinh nghiệm, sự thật đều gọi là “chứng nhân” 證人.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người đứng ra nhận thực về việc gì. Người làm chứng.