Có 1 kết quả:

chứng thương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhận thực rằng thân thể bị hư hại.