Có 1 kết quả:

chứng tích

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dấu vết để lại làm bằng.