Có 1 kết quả:

phả đồng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phả là sách chép bài nhạc, đồng là cây đàn mà thùng đàn làm bằng gỗ Ngô đồng. Phả đồng chỉ sách bài đàn. Hoa Tiên có câu: » Viện thơ khung dệt màu thêu, chữ đề thiếp tuyết cầm treo phả đồng «.