Có 1 kết quả:

cảnh vụ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Có quan hệ tới nhiệm vụ của cảnh sát.