Có 1 kết quả:

cảnh cổ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cái trống để báo động. ◇Hàn Phi Tử 韓非子: “Sở Lệ Vương hữu cảnh cổ, dữ bách tính vi giới, ẩm tửu túy quá nhi kích, dân đại kinh, sử nhân chỉ chi” 楚厲王有警鼓, 與百姓為戒, 飲酒醉過而擊, 民大驚, 使人止之 (Ngoại trữ thuyết tả thượng 外儲說左上).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái trống, đánh lên báo ngừa nguy hiểm.