Có 1 kết quả:

dịch bản

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cuốn sách dịch từ một cuốn sách ngoại quốc. Ta gọi là Bản dịch.