Có 1 kết quả:

dịch nghĩa

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cũng như Giải nghĩa, tức nói rõ ý tưởng.