Có 1 kết quả:

dịch âm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ghi cách đọc của chữ ngoại quốc. Cũng như Phiên âm.