Có 1 kết quả:

nghị sự

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bàn bạc về công việc.